Emmy Henriette Marie Elisabeth Bertha Hilleborg Carlsen

(1842-1912)

Emmy Henriette Marie Elisabeth Bertha Hilleborg Carlsen
Foto: VisitKøge
Emmy Henriette Marie Elisabeth Bertha Hilleborg Carlsen
Foto: VisitKøge

Da broderen døde i 1865, ændredes Emmy Carlsens livsbane totalt, idet hun efter faderens død i 1887 måtte overtage driften af familiens besiddelser. Hendes godsdrift var præget af to grundholdninger. For det første skulle den idyl, hun havde kendt som barn, bevares og skånes for den moderne civilisations larm og støj, ligesom godset ikke skulle i nær berøring med det borgerlige livs prosaiske livsstil. For det andet skulle godsets udbytte til stadighed tjene til nytte for det samfund, hun tilhørte. Det er blevet sagt om hende, at hun som godsbesidder var en ædel aristokrat, der i sin fremtoning var en levendegørelse af en slægts tradition.

Det betød, at hun var meget vellidt på egnen, hvor hun gjorde, hvad hun kunne for at lindre nød og trang. Samtidig medførte hendes kristne livsopfattelse, at hun i perioden 1903-10 var et meget aktivt medlem af Køge menighedsråd. Kort efter overtagelsen af godset havde Emmy Carlsen oprettet et testamente, der gjorde hendes fætter Frederik Grundtvig til hendes arving. Da hun også overlevede ham, traf hun i 1901 foranstaltninger til oprettelse af et legat, der skulle bære slægtens navn og have overdraget samtlige stamhusets besiddelser. I indledningen til testamentet skrev hun: “Jeg ønsker herved at mindes min Fader og hans Slægt, der paa Mandssiden er uddød med ham.”

Emmy Carlsen døde i 1912, og dermed blev Carlsen-Langes Legatstiftelse en realitet.